Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
Avís Legal

El Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya és un esdeveniment impulsat i dirigit pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC).

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic us informa de que el CCMC, integrat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (www.comb.es), el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (www.comt.es), el Col·legi Oficial de Metges de Girona (www.comg.es) i el Col·legi Oficial de Metges de Lleida (www.comll.es) és una corporació professional de dret públic, el domicili operatiu de la qual es troba a Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47 (CP 08017), NIF G60147899, i que els seus Estatuts van ser aprovats en junta el 26 de novembre de 1983 i van ser declarats adequats a la legalitat mitjançant Resolució de 23 de gener de 1984, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (DOGC de 15.2.1984).

Propietat Intel·lectual

Copyright, Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 2004. Tots els drets reservats.
El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.
El contingut d’aquestes pàgines web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.) estructura o disseny, i forma de presentació, així com els programes d’ ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia.
S´autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions:
Que sigui compatible amb les finalitats de la web.
Que es realitzi amb l´exclusiu ànim d´obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
Que cap dels continguts de la web siguin modificats.
Que cap gràfic, icona o imatge disponible en la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d´imatges que ho acompanyen.
L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright.
Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts de la web utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos.


Accés dels Usuaris al lloc web

Las pàgines de la web del Congrés de la Professió Mèdica poden ser visitades lliurement pels Usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.
L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de la web del Congrés de la Professió Mèdica de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ ordre públic.

Limitació Responsabilitat

Aquest lloc web té com a objectiu principal informar sobre el contingut i el desenvolupament del primer Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, projectant les ponències i els debats que s´hi plantegin, els temes que s´analitzin i els seus resultats sense fer-se responsable de les opinions i continguts de les mateixes.
En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.
Tampoc pot fer-se responsable al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació als visitants, la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecte a la voluntat d’aquests últims.
La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquest web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu.
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Navegació anònima a través de la web

El COMB entitat titular del website www.congresprofessio.org, només obté i conserva dels visitants del nostre web la informació establerta en el format comú d’arxiu de registre de NCSA.
La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

Tractament de dades de caràcter personal

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya és el titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el website www.congresprofessio.org.
L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació de serveis pactats i per a l’oferta i contractació d’altres productes i serveis del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i de les seves societats en tot allò que faci referència a l´organització del congrés. El fitxer estarà situat al Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona.
La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada a la base de dades propietat de comb.es que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que s’estableix a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, i la resta de legislació aplicable.
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el CCMC el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d’accions legals.
Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant comunicació escrita dirigida al Passeig Barcelona, referència “tractament de dades CCMC”.

Generalitats

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos Legals d’aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.
La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la de informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.
Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04