Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : EDUCACIÓ DELS METGES I MANTENIMENT DE LA COMPETÈNCIA : FORMACIÓ CONTINUADA, AVALUACIÓ PERIÒDICA DE LA COMPETÈNCIA : preguntes i resultats
Assistents a la votació: 431

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
90%
b) No, hi estic en desacord.
10%

1- Tothom creu en la utilitat de la formació mèdica continuada per mantenir la competència del metge, però com consideres que hauria de ser?

a) Només obligatòria per als metges del sector públic.
0%
b) Obligatòria per als metges del sector públic i el sector privat.

61%
c) Voluntària, però incentivada (premiada).
21%
d) Voluntària, perquè fer-ne és un deure moral del metge.
18%

2- Si la FMC no fos obligatòria, sinó voluntària, quin incentiu et semblaria apropiat?

a) Crèdits per cada activitat formativa, tinguts en compte en els concursos per provisió de places i per la promoció (carrera) professional.


27%
b) Diploma acreditatiu.
5%
c) Tots dos.
60%
d) No hauria d’haver-hi incentius.
8%

3- Com preferiries que fossin les activitats de FMC?

a) En forma de conferències periòdiques fetes per experts.

11%
b) En forma de documents, articles o equivalents que es rebrien periòdicament i s’haurien de llegir.

6%
c) En forma d’un curs anual on et posessin al dia de les novetats.

43%
d) En forma d’un sistema interactiu per ordinador, consistent en documents, i problemes clínics que s’haurien de resoldre.


40%

4- On creus que s'haurien de fer les activitats de Formació Continuada?

a) A la feina i en horari laboral.
38%
b) En algun lloc (hotel, auditori...) en comptes d’anar a la feina.

22%
c) Fora de l’horari laboral, a casa o en un altre indret.
2%
d) No és important on es facin, sinó que se’n facin.
38%

5- Què creus que s'hauria de fer amb els metges que no fan de manera regular i sistemàtica FMC?

a) Res.
6%
b) Recordar-los la seva responsabilitat de mantenir-se al dia.

39%
c) L’empresa on treballa (hospitalària o d’AP) no l’hauria de promocionar internament.

32%
d) Els col·legis els haurien d’advertir i sancionar si no s’esmenen.

23%

6- Creus que per atendre com cal la demanda de la societat de tenir metges competents s'hauria d'establir algun sistema d'avaluació de la competència, exigible per conservar el dret d'exercir la professió?

a) No cal, ja jutja la nostra competència la direcció del centre on treballem.

4%
b) No s’ha de plantejar als metges cap exigència més.
5%
c) Si que convé, però sense caràcter punitiu, sinó perquè cadascú pugui identificar les seves mancances formatives.

54%
d) Sí, en forma d’autoavaluació.
9%
e) És del tot convenient si volem que la societat ens valori i respecti.

28%

7- Creus que l'avaluació de la competència hauria de ser voluntària o obligatòria?

a) Obligatòria.
23%
b) Voluntària, però amb avantatges per als qui la superen (per ex. ascens en la carrera professional, atenuant en cas de denúncia judicial...).


43%
c) Voluntària, però amb desavantatges per als qui no s’hi presenten (per ex. no ascens a la carrera professional).

10%
d) Inicialment voluntària, però obligatòria després d’uns anys de rodatge.

24%

8- Què et faria perdre la por a la introducció d'un sistema d'avaluació de la competència?

a) Que es garantís que només l’interessat coneix el resultat de la prova.

21%
b) Que mai no es parles d’examen.
6%
c) Que et donessin un marge de temps raonable per corregir les mancances.

58%
d) Que estigués a mans de col·legues i no de les empreses.

15%

9- A qui li correspondria ocupar-se de l'avaluació de la competència dels metges?

a) Als col·legis de metges.
22%
b) A un organisme tècnic de nova creació i independent de l’Administració.

18%
c) A una societat científica de cada especialitat.
47%
d) A l’Administració sanitària.
2%
e) A la Universitat.
5%
f) Als directors de cada centre (primària, hospital, privats o públics).

6%

10- Estaria d'acord que hi hagués un registre col·legial on constessin els metges que tenen al dia la FMC (presentació d'un nombre de crèdits cada any o cada dos anys, presentació del diploma) i l'avaluació de la competència si aquesta estigués introduïda?

a) Sí, si fos d’ús intern del Col·legi.
40%
b) Sí, encara que tothom hi pogués accedir.
27%
c) No ha d’existir un registre.
33%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04