Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : LES CONDICIONS DE TREBALL DELS METGES : EL SECTOR PÚBLIC, CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL, AUTOGESTIÓ, PARTICIPACIÓ DELS METGES EN LA GESTIÓ : preguntes i resultats
Assistents a la votació: 389

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
94%
b) No, hi estic en desacord.
6%

1- A quina d'aquestes raons atribueixes la màxima responsabilitat en la mala coordinació entre Atenció Primària i els hospitals?

a) La sobrecàrrega assistencial fa que no es trobi temps per a la comunicació entre els metges dels dos nivells.

14%
b) No hi ha la cultura que metges d’hospital i d’Atenció Primària són peces de la mateixa importància i que necessiten treballar coordinats per aconseguir la eficiència.43%
c) Hi ha una planificació sanitària que no relaciona orgànicament els CAP i els hospitals.

38%
d) La dispersió i l’estancament dels diferents proveïdors de serveis sanitaris.

5%

2- Quina d'aquestes iniciatives et mereix més confiança perquè sigui possible la "participació dels metges en la gestió"?

a) Presència de delegats mèdics, elegits democràticament, en els òrgans de govern de les institucions.


30%
b) Els gerents dels hospitals han de sotmetre les decisions importants a referèndum entre els professionals del centre.


11%
c) Les decisions de gerència considerades importants han de ser aprovades per la junta facultativa del centre.

31%
d) Les decisions de les comissions tècniques dels hospitals (mortalitat, teixits, seguretat, qualitat....) han de ser vinculants per a la direcció, que també ha d’estar representada en aquestes comissions.28%

3- Quines d'aquestes conductes et semblen més raonables en cas de sobrecàrrega assistencial?

a) Córrer el que calgui per acabar la feina a l’hora.
5%
b) Dedicar el temps que faci falta a cada malalt i dir als que no s’han pogut atendre que tornin un altre dia, justificant-ho amb la falta de temps.


8%
c) Plantejar a la direcció que no pots fer front a tota la càrrega assistencial.

58%
d) Demanar la baixa laboral.
4%
e) Enviar els malalts que no has pogut visitar a queixar-se a la direcció o al Servei d’Atenció a l’usuari.

25%

4- Quin tipus de pressió sobre la direcció et sembla que es més útil i ètica per aconseguir que millorin les condicions de treball dels centres assistencials.

a) Vaga laboral.
7%
b) Vaga de zel a la japonesa.
10%
c) Denúncia als mitjans de comunicació.
20%
d) Petició al Sindicat de metges perquè actuï en representació dels metges.

38%
e) Cap d’aquestes iniciatives em sembla raonable.
25%

5- Quina d'aquestes mesures et sembla més útil a favor de la sostenibilitat del sistema sanitari.

a) Copagament per cada acte assistencial per part de l’usuari.

52%
b) Excloure algunes prestacions del catàleg.
11%
c) Imposició d’impostos finalistes (per ex. sobre el tabac, les begudes alcohòliques, les segones residències...).

21%
d) Reduir els pressupostos d’altres prestacions socials per desviar-les a sanitat.

9%
e) Reclamar que els metges limitin les prescripcions de fàrmacs cars.

7%

6- Com creus que es pot reduir millor la pressió assistencial en el sistema sanitari públic.

a) Pagar hores extres als metges que allarguin la jornada laboral.

5%
b) Que els metges organitzin la seva activitat assistencial per poder complir amb els estàndars acordats (per ex. nre. de visites a la setmana).


21%
c) Penalitzant els metges que no compleixin els compromisos que sí que compleixen els seus companys.

2%
d) Augmentant el nombre de metges.
59%
e) Penalitzant els qui abusen del sistema.
13%

7- Per què creus que hi ha tantes dificultats perquè s'entenguin metges i gerents, que tot sovint són metges?

a) Perquè els que han d’obeir rarament estan d’acord amb els que manen i en el sistema sanitari manen els gerents i els metges han d’obeir.


9%
b) Perquè els metges no volen fer cap esforç per entendre els problemes del gerent per fer funcionar el centre sanitari amb un pressupost limitat.


3%
c) Perquè els metges pensen que tenen obligacions amb malalts individuals i els gerents tenen la responsabilitat de preocupar-se de les necessitats col·lectives.


51%
d) Perquè les gerències desconfien de la bona voluntat dels metges de col·laborar per fer sostenible el sistema i els metges capten aquesta desconfiança.


37%

8- Com prioritzaries per d'estendre l'autogestió en Primària (es a dir les Entitats de Base Associativa)?

a) Convencent el Departament de Salut que les EBA no atempten contra la gratuïtat i universalitat del sistema sanitari, i donen més satisfacció als professionals i als usuaris.38%
b) Convencent els ajuntaments i els agents socials del fet que les EBA no constitueixen cap privatització de la sanitat.


20%
c) Convencent els metges i infermeres dels CAP dels atractius de l’autogestió.

42%

9- Com consideres que han de ser les retribucions dels metges en el sector públic?

a) Similars en cada franja d’edat (es té en compte la veterania).

7%
b) Diferent segons el rendiment, a criteri de la direcció.
2%
c) El mes similars possible.
7%
d) Diferents segons múltiples variables, com risc, grau d’expertesa, horari, dedicació.

84%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04