Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : INSTRUMENTS PER A LA COHESIÓ PROFESSIONAL : COM ACONSEGUIR QUE ELS COL·LEGIS I EL CONSELL SATISFACIN MILLOR LES NECESSITATS DELS METGES? : preguntes i resultats
Assistents a la votació: 184

Estàs d’acord amb el contingut, en conjunt, de la ponència exposada?

a) Sí, hi estic d’acord.
91%
b) No, hi estic en desacord.
9%

1- Quina d'aquestes afirmacions en relació amb els Col·legis de Metges et sembla més certa?

a) Són institucions necessàries i funcionen bé.
21%
b) Són institucions necessàries, però funcionen malament.
69%
c) Són institucions innecessàries que haurien de desaparèixer.

5%
d) No puc opinar perquè no sé ben bé per què hi han de ser els col·legis.

5%

2- Creus que si els Col·legis deixessin de ser obligatoris tindrien més acceptació?

a) Sí.
22%
b) No.
46%
c) Igual.
20%
d) No ho sé
12%

3- Sovint els metges reclamen dels Col·legis actuacions en temes de caràcter laboral, que corresponen mes aviat als sindicats. Creus que els Col·legis han d'ocupar-se dels temes laborals?

a) Sí, sempre.
23%
b) Sí, però coordinadament amb el sindicat
62%
c) Només en el cas que el sindicat no ho faci.
7%
d) No.
8%

4- Quina hauria de ser en la teva opinió la posició pública del Col·legi de Metges en relació amb l'Administració sanitària?

a) Sistemàticament crítica.
3%
b) Tendent a favorable, per principi.
1%
c) Independent, de vegades crítica, de vegades favorable.
89%
d) Només fer públiques les posicions coincidents i discutir en privat les diferències.

2%
e) Com consideri en cada moment la Junta de Govern del Col·legi.

5%

5- Fins on haurien d'arribar els Col·legis en cas de diferències amb l'Administració en temes laborals, per ex. sobrecàrrega de treball excessiva, retallades en les prestacions que es poden oferir...

a) Exposar-ho als mitjans de comunicació, amb la finalitat que els ciutadans en tinguin coneixement.

26%
b) Promoure una vaga de metges.
11%
c) Mirar de convèncer l’Administració en representació dels metges.

63%

6- Creus que seria convenient potenciar des dels Col·legis activitats culturals, socials, esportives o lúdiques per als metges amb la finalitat d'afavorir la cohesió professional?

a) Sí, molt convenient.
19%
b) Es podria provar.
25%
c) Em sembla be fer activitats d’aquestes, però així no s’afavoreix el sentiment de grup.

24%
d) Ho considero innecessari.
24%
e) No em sembla bé.
8%

7- Com creus que en el futur es podrien representar i defensar millor els interessos dels metges catalans?

a) Tal com ara.
1%
b) Amb els quatre Col·legis existents, però potenciant al màxim el paper i les funcions del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.


53%
c) Amb uns Col·legis més petits, adaptats territorialment als futurs àmbits de les vegueries a Catalunya, i amb un Consell fort.


27%
d) Amb un únic Col·legi de Metges de Catalunya.
19%

8- Un Col·legi únic a Catalunya podria perjudicar els interessos d'algun sector de metges del nostre país?

a) No, ha de beneficiar a tothom.
8%
b) No, si es garanteix la representació territorial.
32%
c) Sí, pot limitar la representació dels llocs allunyats de Barcelona.

60%

9- Com creus que s'hauria de resoldre el debat sobre si a Catalunya hi ha d'haver un únic Col·legi de Metges o 4 Col·legis?

a) En el si de les juntes de govern dels 4 col·legis.
5%
b) Per referèndum de tots els metges de Catalunya.
50%
c) Per referèndum a cada col·legi.
45%

10- Creus que el Col·legi de Metges de Catalunya hauria d'estar representat als òrgans de direcció de les institucions sanitàries (per ex. patronats dels hospitals) i de les Facultats de Medicina?

a) M’agradaria, però penso que és fer volar coloms.
5%
b) Em sembla molt bé, i encoratjo a qui correspongui que es comencin a fer gestions en aquest sentit.

58%
c) No crec que això sigui competència dels col·legis.
37%Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04