Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
PONÈNCIES : ACTUALITZACIÓ DEL CODI DE DEONTOLOGIA MÈDICA : Propostes i resultats
Assistents a la votació: 332

1. PREAMBUL. NOU

Text proposat:

Preàmbul:

a) La deontologia mèdica és el conjunt de normes per a la recta conducta que el metge ha d’observar en l’exercici de la seva activitat professional.
b) Les normes de deontologia obliguen a tots els metges en la seva activitat professional: relació amb els malalts, amb la societat i amb els altres professionals de la salut.

Votació:
Sí: 96%
No: 2%
Abstencions: 2%

2. I - PRINCIPIS GENERALS - Norma 1

Text vigent:

El metge ha de tenir present que l’objectiu de l’exercici de la medicina és promoure, mantenir o restablir la salut individual i col·lectiva de les persones, i ha de considerar que la salut no és solament l’absència de malaltia sinó també el conjunt de condicions físiques, psíquiques i socials que permeten la màxima plenitud de la persona, per tal que aquesta es pugui desenvolupar de manera autònoma.

Text proposat:

El metge ha de tenir present que l’objectiu de l’exercici de la medicina és promoure, mantenir o restablir la salut individual i col·lectiva de les persones, i ha de considerar que la salut no és solament l’absència de la malaltia sinó també el conjunt de condicions físiques, psíquiques i socials que permeten la màxima plenitud de la persona, per tal que aquesta es pugui desenvolupar de manera autònoma. També ha d’alleugerir el dolor i el patiment causats per la malaltia i ha de tenir cura dels que no poden ser guarits.

Votació:
Sí: 97%
No: 2%
Abstencions: 1%

3. I - PRINCIPIS GENERALS - Norma 2

Text vigent:

Els metges, que són un dels principals agents de la preservació de la salut, han de vetllar per la qualitat i l’eficiència de la pràctica mèdica, principal eina per a la promoció i defensa d’aquella.

Text proposat:

Els metges, que són un dels principals agents de la preservació de la salut, han de vetllar per la qualitat i l’eficiència de la pràctica mèdica, principal eina per a la promoció, la defensa i el restabliment de la salut. És per aquest motiu que la formació mèdica continuada és un deure ètic, un dret i una responsabilitat de tots els metges al llarg de la seva vida professional.

Votació:
Sí: 95%
No: 4%
Abstencions: 1%

4. II - DE LA RELACIÓ DEL METGE AMB ELS SEUS PACIENTS - Norma 10

Text vigent:

El metge ha de respectar les conviccions religioses, ideològiques i culturals del pacient i ha d’evitar que les seves pròpies condicionin la capacitat de decisió d’aquest.

Text proposat:

El metge ha de respectar les conviccions religioses, ideològiques i culturals del pacient i ha d’evitar que les seves pròpies condicionin la capacitat de decisió d’aquell, fora del cas que s’entrés en conflicte amb la Declaració Universal dels Drets Humans.

Votació:
Sí: 96%
No: 2%
Abstencions: 2%

5. II - DE LA RELACIÓ DEL METGE AMB ELS SEUS PACIENTS - Norma 12

Text vigent:

Les exploracions complementàries mai no han de practicar-se de manera rutinària i indiscriminada, menys encara quan del resultat d’aquelles se’n poden derivar repercussions socials negatives per al pacient. El metge ha de demanar l’expressa autorització, cada vegada que calgui practicar-les, i del resultat informarà en primer lloc l’interessat.

Text proposat:

Les exploracions complementàries mai no han de practicar-se de manera rutinària, indiscriminada o abusiva. Quan del resultat d’aquestes exploracions se’n poden derivar repercussions socials negatives per al malalt, el metge ha de tenir especial cura d’obtenir el consentiment cada vegada que calgui practicar-les, tret del cas que es pressuposi risc per a la a la salut de terceres persones o del fetus en cas d’una gestant.

Votació:
Sí: 91%
No: 2%
Abstencions: 7%

6. II - DE LA RELACIÓ DEL METGE AMB ELS SEUS PACIENTS - Norma 13

Text vigent:

El metge no podrà tractar cap pacient amb la capacitat mental conservada sense el seu consentiment. En el cas d’un menor, el metge ha de respectar la seva voluntat si aquest té capacitat per comprendre allò que decideix tot i que el pare, la mare o el representant legal en dissenteixin.

Text proposat:

El metge no podrà tractar cap pacient amb la capacitat mental conservada sense el seu consentiment. En el cas d’un menor, si té capacitat de comprendre allò que decideix, el metge ha de tenir en compte la seva voluntat, però també valorarà l’opinió dels vinculats responsables.

Votació:
Sí: 87%
No: 9%
Abstencions: 4%

7. II - DE LA RELACIÓ DEL METGE AMB ELS SEUS PACIENTS - Norma 16

Text vigent:

El metge ha de respectar el dret del pacient, sempre que sigui possible, d’elegir el seu metge, el centre sanitari i de canviar-los. I individualment i col·lectivament ha de vetllar per l’acompliment d’aquest dret en l’ordenació i la planificació sanitàries.

Text proposat:

El metge ha de respectar el dret del pacient d’elegir el seu metge i el centre sanitari. Individualment i col·lectivament ha de vetllar per l’acompliment d’aquest dret. El metge ha de respectar el dret del pacient a una segona opinió.

Votació:
Sí: 95%
No: 2%
Abstencions: 3%

8. II - DE LA RELACIÓ DEL METGE AMB ELS SEUS PACIENTS -
Nova Norma 17


Text proposat:

El correu electrònic, com altres mitjans no presencials, és èticament acceptable dins de la relació metge - pacient, sempre que sigui clara la identificació mútua i el metge ha d’actuar com ho faria en l’àmbit de la relació directa.

Votació:
Sí: 77%
No: 14%
Abstencions: 9%

9. II - DE LA RELACIÓ DEL METGE AMB ELS SEUS PACIENTS -
Nova Norma 18


Text proposat:

El metge que sigui consultat per correu electrònic, o altres mitjans equiparables, podrà emetre una segona opinió sempre que verifiqui la suficiència i garantia de la documentació que li ha estat remesa.

Votació:
Sí: 74%
No: 16%
Abstencions: 10%

10. III - DE LA INFORMACIÓ - Norma 22 i norma 23

Text vigent:

El metge ha d’informar el pacient de les alteracions que pateix i del pronòstic de la malaltia de manera entenedora, verídica, mesurada, discreta, prudent i esperançadora.

Quan es tracti de malalties de pronòstic greu, el metge ha de procurar igualment informar el pacient, i ha de plantejar-se en consciència com aconseguir que tant la mateixa informació com la manera de donar-la no el perjudiquin.

Text proposat:

Norma 24 (refosa de les Normes 22 i 23 del text vigent)


El metge ha d’informar el pacient de les alteracions que pateix i del pronòstic de la malaltia de manera entenedora, verídica, mesurada, discreta, prudent i esperançadora. Quan es tracti de malalties de mal pronòstic el metge ha de procurar igualment informar el pacient, i ha de plantejar-se com aconseguir que tant la mateixa informació com la manera de donar-la no el perjudiquin. El metge ha de respectar el dret del malalt a no ser informat.

Votació:
Sí: 91%
No: 7%
Abstencions: 2%

11. IV - DEL DRET A LA INTIMITAT I DEL SECRET PROFESSIONAL -
Norma 29


Text vigent:

El metge no ha de permetre l’exhibició d’actes mèdics que hagin estat fotografiats o filmats, fora del cas que es consideri convenient a fins educatius o de divulgació científica. Però si amb la presentació d’aquests documents, o de la història mèdica, es pogués identificar la persona del pacient, caldrà ineludiblement la prèvia autorització explícita d’aquest darrer. Malgrat l’existència de tal autorització, el metge evitarà al màxim que es pugui identificar la persona.

Text proposat:

(numeració que correspondrà, si s’escau, Norma 30)


El metge ha de procurar que, en la presentació pública de documentació mèdica en qualsevol format, no hi figuri cap dada que faciliti la identificació del pacient.

Votació:
Sí: 98%
No: 1%
Abstencions: 1%

12. IV - DEL DRET A LA INTIMITAT I DEL SECRET PROFESSIONAL -
Nova Norma 33


Text proposat:

El metge, en cas de tractar un pacient menor d’edat i quan el consideri amb les suficients condicions de maduresa, haurà de respectar la confidencialitat envers els pares o tutors i fer prevaler la voluntat del menor.

Votació:
Sí: 72%
No: 19%
Abstencions: 9%

13. IV - DEL DRET A LA INTIMITAT I DEL SECRET PROFESSIONAL -
Nova Norma 38


Text proposat:

El metge ha de posar especial cura, en el seu propi àmbit laboral i familiar, de preservar la confidencialitat dels pacients.

Votació:
Sí: 93%
No: 5%
Abstencions: 2%

14. IV - DEL DRET A LA INTIMITAT I DEL SECRET PROFESSIONAL -
Norma 36


Text vigent:

El metge en cap d’un centre o servei sanitari és responsable d’establir els controls necessaris perquè no es vulneri la intimitat i confidencialitat dels pacients que hi són acollits. Així mateix vetllarà perquè les informacions als mitjans de comunicació siguin adequades i discretes, no sols les pròpies sinó les de les persones que hi treballin. El referit metge en cap té el deure d’informar els seus col·laboradors, sanitaris i no sanitaris, de la importància de la preservació de la intimitat i confidencialitat de les dades del pacient, i de posar els mitjans perquè sigui possible.

Text proposat:

(numeració que correspondrà si s’escau, Norma 39)

El director metge d’un centre o servei sanitari vetllarà per l’establiment dels controls necessaris perquè no es vulneri la intimitat i la confidencialitat dels pacients que hi són acollits i la documentació referida a ells.


Votació:
Sí: 92%
No: 6%
Abstencions: 2%

15. IV - DEL DRET A LA INTIMITAT I DEL SECRET PROFESSIONAL -
Nova Norma 44


Text proposat:

El metge ha de preservar secretes les dades genètiques dels pacients que atén. Les dades genètiques són propietat del pacient i el metge sols n’és el custodiador. Mai podrà col·laborar perquè s’utilitzin com a element discriminatori.

Votació:
Sí: 97%
No: 1%
Abstencions: 2%

16. V - DEL TRACTAMENT - Norma 45

Text vigent:

El metge ha d’extremar la informació dels riscs de l’acte mèdic i aconseguir el lliure consentiment del pacient, quan la seva finalitat no sigui el guariment d’una malaltia però sí perseguir un benefici per al pacient. Dins aquest concepte de medicina voluntària, s’hi inclouen, entre d’altres, la implantació bucal i l’esterilització i els actes mèdics amb finalitat estètica.

Text proposat:

(numeració que correspondrà, si s’escau Norma 49)

El metge ha d’extremar la informació dels riscos de l’acte mèdic i aconseguir el lliure consentiment del pacient, quan la seva finalitat, tot i perseguint un benefici per al pacient, no sigui el guariment d’una malaltia.


Votació:
Sí: 91%
No: 4%
Abstencions: 5%

17. V - DEL TRACTAMENT - Nova Norma 51

Text proposat:

El metge, en la donació d’òrgans de donants vius, ha de tenir especial cura de:

a) Vetllar en cada cas perquè el risc per al donant i el benefici per al receptor mantinguin una proporció raonable.
b) Actuar seguint un protocol consensuat amb tots els professionals implicats en el procés i consultar amb el Comitè d’Ètica Assistencial del centre.
c) Assegurar-se de que les condicions personals del donant siguin adequades i el procés d’informació sigui prou detallat i prolongat perquè la seva decisió sigui un acte lliure i meditat.
Votació:
Sí: 97%
No: 2%
Abstencions: 1%

18. V - DEL TRACTAMENT - Nova Norma 54

Text proposat:

El metge quan estableixi un tractament, ha de basar-se en el benefici per al malalt i el correcte ús dels recursos sanitaris i no ha d’estar influït per mesures restrictives inadequades ni per incentius, invitacions, subvencions o altres ajuts. Les relacions que mantingui cada metge amb les indústries sanitària i farmacèutica han de ser transparents i es podran posar de manifest en cas de conflicte d’interessos.

Votació:
Sí: 91%
No: 5%
Abstencions: 4%

19. VI - DE LA REPRODUCCIÓ HUMANA - Norma 49

Text vigent:

El metge, davant el progrés de les noves tècniques i les investigacions sobre el genoma humà i llurs aplicacions, ha de tenir present que no tot el que és factible tècnicament és èticament acceptable. Per tal d’evitar possibles desviacions que podrien violar drets fonamentals i menystenir la dignitat de la persona, el metge no acceptarà mai cap prova ni tractament dirigit a una manipulació genètica d’un col·lectiu o raça.

Text proposat:

(numeració que correspondrà, si s’escau Norma 55)

El metge, davant el progrés de les noves tècniques i de les investigacions sobre el genoma humà i llurs aplicacions, ha de tenir present que no tot el que és factible tècnicament és èticament acceptable. La seva conducta s’orientarà per criteris bioètics.


Votació:
Sí: 83%
No: 10%
Abstencions: 7%

20. VI - DE LA REPRODUCCIÓ HUMANA. Nova Norma 56

Text proposat:

No són èticament acceptables les actuacions destinades a modificar el genoma d'una persona amb finalitats diferents a la promoció de la salut.

Votació:
Sí: 91%
No: 4%
Abstencions: 5%

21. VI - DE LA REPRODUCCIÓ HUMANA. Nova Norma 61

Text proposat:

El metge és responsable de donar el consell mèdic adient per aconseguir una contracepció segura en una pacient amb una malaltia que desaconsella una gestació. En el cas d’una pacient que malgrat el risc desitgi dur a terme una gestació, el metge, té el deure de prestar-li l’adient atenció. El metge, en el cas d’interrompre una gestació, té el deure de considerar que els motius que la justifiquen siguin transcendents per a la salut de la mare i/o el fetus.

Votació:
Sí: 85%
No: 6%
Abstencions: 9%

22. VI - DE LA REPRODUCCIÓ HUMANA - Norma 56

Text vigent:

El metge solament podrà intervenir en l’elecció del sexe quan es tracti de la prevenció d’una malaltia hereditària.

Text proposat:

(numeració que correspondrà, si s’escau Norma 64)

El metge podrà intervenir en l’elecció del sexe, o altres característiques dels embrions o gàmetes, per prevenir malalties hereditàries.


Votació:
Sí: 89%
No: 7%
Abstencions: 4%

23. VI - DE LA REPRODUCCIÓ HUMANA. Nova Norma 65

Text proposat:

El metge procurarà limitar el nombre d’embrions per transferir a l’úter matern, per tal d’evitar que es produeixin embarassos de més de dos fetus.

Votació:
Sí: 81%
No: 9%
Abstencions: 10%

24. VI - DE LA REPRODUCCIÓ HUMANA. Nova Norma 66

Text proposat:

El metge té el deure d’informar de la possibilitat de conservació dels gàmetes als pacients que encara no hagin completat el seu desig generatiu, abans de sotmetre’ls a tècniques potencialment esterilitzants, en el cas de patir un procés que obligui a aquestes teràpies.

Votació:
Sí: 93%
No: 3%
Abstencions: 4%

25. VI - DE LA REPRODUCCIÓ HUMANA. Nova Norma 67

Text proposat:

El metge no participarà ni directament ni indirectament en cap procés de clonació humana amb finalitats reproductives. No es podran crear nous embrions amb finalitats d’experimentació.

Votació:
Sí: 73%
No: 15%
Abstencions: 12%

26. VII - DE LA MORT - Nova Norma 69

Text proposat:

El metge haurà de respectar i atendre les recomanacions del pacient reflectides en el document de voluntats anticipades quan n’hi hagi.

Votació:
Sí: 95%
No: 2%
Abstencions: 3%

27. VII - DE LA MORT- Norma 58

Text vigent:

L’objectiu de l’atenció a les persones en situació de malaltia terminal no és d’escurçar ni allargar la seva vida, si no el de promoure la seva màxima qualitat possible. El tractament de la situació d’agonia ha d’adaptar-se als objectius de confort, sense pretendre allargar innecessàriament ni escurçar deliberadament. En els casos de mort cerebral, el metge haurà de suprimir els mitjans que mantenen una aparença de vida si no és que són necessaris per a un trasplantament previst.

Text proposat:

(numeració que correspondrà, si s’escau Norma 70)

L’objectiu de l’atenció a les persones en situació de malaltia terminal no és d’escurçar ni allargar la seva vida, si no el de promoure la seva màxima qualitat possible. El tractament de la situació d’agonia ha de pretendre evitar el patiment i l’angoixa. En els casos de mort cerebral, el metge haurà de suprimir els mitjans que mantenen una aparença de vida si no és que són necessaris per a un trasplantament previst.


Votació:
Sí: 95%
No: 4%
Abstencions: 1%

28. VIII - DE LA TORTURA I VEXACIÓ DE LA PERSONA - Norma 60

Text vigent:

El metge no ha d’estar mai present en cap acte que comporti l’ús, o l’amenaça d’ús, de la tortura o de qualsevol altre acte cruel, inhumà, degradant, d’opressió o vexació. Ans al contrari, té el deure de denunciar-ho, si en té coneixement.

Text proposat:

(numeració que correspondrà si s’escau Norma 72)

El metge no ha d’estar mai present en cap acte que comporti l’ús, o l’amenaça d’ús, de la tortura o de qualsevol altre acte cruel, inhumà, degradant, d’opressió o vexació. Ans al contrari, té el deure de denunciar-ho, si en té coneixement. El metge que tingui coneixement de l’existència de maltractaments a menors, de gènere, a incapacitats i en general a qualsevol altra persona, ha de posar-hi els mitjans necessaris per protegir-los i té el deure de denunciar-ho un cop s’asseguri en la mesura del possible la protecció de la víctima.

Votació:
Sí: 93%
No: 4%
Abstencions: 3%

29. XII - DELS DEURES I DRETS DEL METGE ENVERS ELS SEUS COMPANYS - Nova Norma 99

Text proposat:

Els metges s’han de proporcionar entre ells la informació necessària, de forma entenedora, evitant les sigles i la terminologia no habitual, per oferir una bona assistència al pacient i una adequada coordinació i seguiment assistencial.

Votació:
Sí: 96%
No: 2%
Abstencions: 2%

30. XII - DELS DEURES I DRETS DEL METGE ENVERS ELS SEUS COMPANYS - Nova Norma 103

Text proposat:

El metge no s’apropiarà de la contribució científica o acadèmica d’un altre metge.

Votació:
Sí: 97%
No: 2%
Abstencions: 1%

31. XV - DE LA PUBLICITAT - Nova Norma 116

Text proposat:

Quan el metge participi en un espai d’informació de caràcter educatiu sanitari, cal que ho faci en temes de la seva competència, que sigui prudent i que consideri les repercussions que pot tenir en el públic. Ha d’abstenir-se de tenir una actitud publicitària.

Votació:
Sí: 96%
No: 1%
Abstencions: 3%

32. XVI - DE L'ECONOMIA- Norma 104

Text vigent:

El metge, que te la medicina com el seu mitjà de vida, té el dret a percebre honoraris d’acord amb la seva qualificació professional i la responsabilitat de la seva funció. La remuneració mai no pot estar lligada a l’èxit de la seva activitat i l’acte mèdic mai no podrà tenir com a fi exclusiu el lucre

Text proposat:

(numeració que correspondrà, si s’escau Norma 119)

El metge té el dret a percebre honoraris d’acord amb la seva qualificació professional i la responsabilitat de la seva funció. La remuneració no pot estar lligada a l’èxit de la seva activitat i l’acte mèdic mai no podrà tenir com a fi exclusiu el lucre.


Votació:
Sí: 96%
No: 2%
Abstencions: 2%

Contactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04