Sitges - 19 i 20 novembre 2004  
  
ASSISTENTS : DELEGATS
Elecció de Delegats
Sorteig
Llistat de Delegats elegits
Llistat de Delegats que han acceptat la nominació
Llistat de Delegats Nats


Són delegats en el Congrés aquells col·legiats que assistiran a totes les sessions de discussió i votació de les ponències i que tindran veu i vot, i aquells que determini el reglament del Congrés.

Elecció de Delegats:

Els col·legiats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, han estat escollits aleatòriament per sorteig.
Per tal que la representativitat estigui garantida, el procés de selecció s'ha fet a través d’un procés informatitzat que ha garantit la transparència i que ha elegit un col·legiat de cada 30 de manera que s’assoleixi un nombre representatiu de la professió mèdica.
En el supòsit que un col·legiat Delegat hagi renunciat a assistir-hi, s’ha escollit el col·legiat següent del llistat en número d’ordre respecte el col·legiat que ha renunciat.
El sorteig per elegir els delegats es va comunicar oportunament.
L’elecció aleatòria garanteix que els delegats representen la professió.


Sorteig:

El dimarts 4 de maig a les 14.00 es va dur a terme a la seu de cada Col·legi l'acte d'elecció de Delegats.


Llistat de Delegats elegits:

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

Si ha resultat elegit com a Delegat pot acceptar o rebutjar la nominació omplint el següent formulari:
Noms i Cognoms:
Correu electrònic:
Número de col·legiat:
Col·legi:
Nominació:
Acceptar
No acceptar
  Tots els camps són obligatoris
 


Llistat de Delegats que han acceptat la nominació:

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
 

Llistat de Delegats Nats:

Barcelona
Girona
Lleida
TarragonaContactar  |  Avís legal
Darrera actualització: 20/11/04